OM OSS

Verksamheten H o T Solutions bedrivs på affärsmässiga grunder, för att lyckas följer vi de lagar, förordningar, avtal och vedertagna normer som gäller. Vi strävar efter att upprätthålla en öppen och konstruktiv dialog med vår omgivning/kunder och vårt agerande bygger på respekt för människa och miljö såväl som god affärsetik. Vi använder aldrig metoder såsom barnarbete, korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder.H o T Solutions arbetar för en stark och varaktig relation till sina kunder vilken bygger på ömsesidig respekt människor emellan. Vi strävar efter att ge alla lika möjligheter samt att arbetsmiljön ska vara säker och sund och vara öppen för ständiga förbättringar.

 

HoT Solutions
Malmskogen
582 72 Linköping

Tel 013-3270080
E-post: info@hot-solutions.se
org.nr SE681012211601
Vi på redaktionen skulle uppskatta det jätte mycket om ni skulle vilja sprida denna informationen:


Share this page via Facebook