Tips om anställningsformer och anställningsavtal

Anställningsformer

Det finns två typer av anställningsformer:

 •     tillsvidareanställning
 •     tidsbegränsad anställning.

Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning.

Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är att anställningsavtal gäller tillsvidare. Det innebär i praktiken att en anställning alltid är en tillsvidareanställning om ni inte har avtalat om något annat.

Om anställningen ska vara tidsbegränsad måste det framgå av ett skriftligt avtal för att gälla.
Timanställning är ingen anställningsform

Timanställning är inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.

Anställningsavtalet
Ett anställningsavtal är ett personligt avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställde.

Ett anställningsavtal kan vara muntligt eller skriftligt. Ofta får det sitt innehåll från andra källor, som kollektivavtal, lagar eller domstolspraxis. Det kan till exempel gälla frågor om lön, arbetstid och semester.

Är du bunden av ett kollektiv- eller hängavtal är det i första hand där du hittar vilka villkor som gäller för dig och dina anställda. Kollektivavtal och hängavtal anses utgöra en del av det personliga anställningsavtalet och du måste informera dina anställda om innehållet i det.

Om du inte är bunden av något kollektiv- eller hängavtal är det lag och praxis som sätter ramarna för hur anställningsavtalet kan utformas.
Muntligt avtal gäller

Anställningsavtalet behöver inte vara skriftligt – även muntligt avtal gäller. Men det kan vara svårt att bevisa sin rätt utan ett skriftligt dokument. Därför är det alltid en god idé att skriva ner det man har avtalat om.

För anställningsavtal gäller avtalslagens regler. Det innebär till exempel att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas eller anses ogiltiga med stöd av reglerna i avtalslagen.
Du är skyldig att informera skriftligt

Även om det inte finns något krav på att anställningsavtalet ska vara skriftligt måste du skriftligen informera om villkor av väsentlig betydelse för anställningen. Det ska du göra senast en månad efter att den anställde har börjat arbeta.

Du måste lämna följande uppgifter skriftligen:

 •     personuppgifter, arbetsplats och anställningens tillträdesdag
 •     arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel
 •     vilken anställningsform den anställde har och uppsägningstid
 •     lön, löneförmåner och hur ofta lönen betalas ut
 •     längd på betald semester och längd på normal arbetsdag eller -vecka
 •     tillämpligt kollektivavtal om det finns
 •     villkor för utlandsstationering om den pågår längre än en månad.

 

 •  Villkor av väsentlig betydelse kan till exempel också vara vilka försäkringar du som arbetsgivare ska teckna för din anställde.
 • Informationsplikten enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller även när något av ovanstående ändras i befintliga anställningsavtal. Information om ändringarna ska lämnas inom en månad.
 • Informationsplikten gäller inte för anställningar som är kortare än tre veckor.

Källa : Verksamt
Vi på redaktionen skulle uppskatta det jätte mycket om ni skulle vilja sprida denna informationen:


Share this page via Facebook